PPPK  Pedagogická, právní a psychologická poradna Kašparovi pic
| přehled | | cílové skupiny | | jak pracujeme | | fotogalerie| | kontakt |
 

Cílové skupiny a nejčastější případy řešení problémů:

dítě rodič partneři pedagog každý

a) děti při problémech

 • s výukou

 • se začleňováním do kolektivů

 • se šikanou

 • se vztahy k dospělým

 • se závislostmi

 • problémy s přizpůsobením se požadavkům okolí, nerespektování autority

 • obtížné zařazování se mezi vrstevníky

 • projevy negativismu, vzdoru a neurotické projevy (neklid apod.)

 • projevy nekázně v rodině i ve škole

 • poruchy chování (záškoláctví, drobné krádeže, agresivní projevy, vulgarita apod.)

 • traumatické zážitky dítěte (rozvod rodičů, stěhování, změna školy, nedostatečné citové zázemí dítěte)

 • projevy strachu a úzkosti u dětí

 • s rodiči v rozvodovém řízení

b) rodiče při

 • řešení výchovných problémů dětí

 • učebních problémech dětí

 • rozhodování o předpokladech vzdělávání dětí

 • řešení rozdílných názorů na výchovu a vzdělávání dětí

 • pomoc při přípravě dohody o podílu rodičů na výchově a výživě dětí po rozvodu  manželství nebo rozchodu partnerů

 • sociálně právní poradenství.

c) partneři a manželé při

 • řešení vztahových otázek

 • rozhodování o závažných změnách v dosavadním způsobu soužití

 • odcizení ve vztahu, nevěra

 • obtíže v komunikaci s partnerem

 • obtíže spojené se zvládáním rozvodové a porozvodové situace

 • vyrovnání se s významnou změnu ve vztahu (narození prvního dítěte, odchod dětí z domova, ztráta partnera)

 • adaptace na nový vztah

 • násilí v partnerském vztahu

 • úprava výživného, majetkových poměrů

 • úprava opatrovnických vztahů - předmanželské poradenství

d) pedagogům při

 • prevenci sociálně - patologických jevů v třídních kolektivech

 • řešení patologických jevů v třídních kolektivech

 • diagnostice třídních kolektivů

 • formování třídních kolektivů

 • zpracování projektů prevence sociálně - patologických jevů u dětí a mládeže (kriminalita, návykové látky…)

 • spolupráci s rodiči, - právní poradenství.

e) pracovním kolektivům při/ve

 • vztahových problémech na pracovišti

 • organizačních a provozních změnách

 • snaze o zlepšení komunikace s veřejností, s odběrateli služeb

d) každému při

 • nejistotě, pocitech méněcennosti a trémě

 • pocitech nedostatečnosti či opakovaném selhávání

 • nejistotě v mezilidských vztazích, obtížích v komunikaci s druhými, v navazování nebo ukončování vztahů

 • při pocitu osamělosti a pochybnostech o smyslu života

 • při péči o vlastní duševní pohodu a rozvoji své osobnosti.

nahoru 

 
 
 
 
 
 
PPPK 2011